Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματός του (για τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι.-Α) ή στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος Προέλευσης (για τους φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα):

- αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - συμμετοχής
- βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας - ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών - επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου - βεβαίωση αποδοχής από την Επιχείρηση Υποδοχής (εφόσον υπάρχει).  


Τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με: - το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των φοιτητών από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και  - το πρακτικό του Συμβουλίου του Τμήματος  διαβιβάζονται από τις Γραμματείες του Τ.Ε.Ι.-Α ή τα Τμήματα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.-Α.  
Οι ημερομηνίες τόσο της υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών στο Ίδρυμά τους, όσο και όλων των εγγράφων προς το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.-Α, καθορίζονται με απόφαση του Ιδρυματικού Συντονιστή  του 
LLP/Erasmus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου