Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο φοιτητής -με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στο 2ο έτος σπουδών- υποβάλλει στο Τμήμα του:

-
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - συμμετοχής 
- Δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.
- Ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών.

Η επιλογή του φοιτητή προς συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus/Studies γίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από θετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου. Στη συνέχεια το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή διαβιβάζει υπηρεσιακά στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων:- το απόσπασμα πρακτικού Συμβουλίου Τμήματος με το οποίο εγκρίνεται η μετακίνηση του φοιτητή,
- την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - συμμετοχής,
- το δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή και
- τους ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών του.

Στη συνέχεια ο φοιτητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα κάτωθι έγγραφα και τα υποβάλλει σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων:
σύμβαση υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών για σπουδές συμπεριλαμβανομένου και του learning agreement
student application formέγγραφο αντιστοιχίας μαθημάτων 

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται μετά από σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του ακαδημαϊκού υπευθύνου του τμήματος, λαμβανομένων υπόψη: 1) των χρονικών προθεσμιών του Ιδρύματος Υποδοχής 2) του διαστήματος της υποτροφίας και 3) του συστήματος ECTS (σε 3 μήνες σπουδών αναλογούν 20 ECTS, σε 6 μήνες σπουδών αναλογούν 30 ECTS και σε 9 μήνες αναλογούν 60 ECTS).

Εφόσον ο φοιτητής γίνει δεκτός από το Ίδρυμα Υποδοχής, προσέρχεται πριν την αναχώρησή του στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση για τις υποχρεώσεις του μετά την επιστροφή του.

Πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή του σε μία από τις 27 χώρες της Ε.Ε., ο φοιτητής οφείλει να προμηθευτεί από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει (ως άμεσο ή έμμεσο ασφαλισμένο μέλος) την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
Ο φοιτητής, ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιον φορέα και με την προϋπόθεση ότι του έχει ήδη χορηγηθεί μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας βιβλιάριο υγείας του ΤΕΙ-Α, εφοδιάζεται με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τη Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας. 

Εάν δεν καλύπτεται από τα παραπάνω, θα πρέπει να προβλέψει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός Οργανισμός ζητήσει έγγραφο του ΤΕΙ Αθήνας που να βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι υπότροφος 
Erasmus, είναι δυνατό να προσκομιστεί από το φοιτητή αντίγραφο της σύμβασής του ή αντίγραφο του εγγράφου εντολής στην Τράπεζα, το οποίο χορηγείται στους υποτρόφους από το ΤΕΙ Αθήνας για την είσπραξη της υποτροφίας.  Ο φοιτητής που πρόκειται να μεταβεί στην Τουρκία πρέπει να επικοινωνήσει με το Ίδρυμα  Υποδοχής ή το Φορέα Κατάρτισης της χώρας, για να λάβει πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλισή του. 

Ο φοιτητής πριν την αναχώρησή του θα παραλάβει από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το Χάρτη Φοιτητή Erasmus, από τον οποίο θα ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει έγκαιρα αίτηση ακύρωσης προς το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και να ενημερώσει τον Ακαδημαϊκό του Υπεύθυνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου