Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος φοιτητές, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του 1ου έτους. 

Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus - Studies, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:- Έχει καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας που κατατίθεται στο Τμήμα μαζί με την αίτησή του.

- Είναι πιστοποιημένος γνώστης ξένης γλώσσας του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής. Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται. 

- Να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν οριστεί από το εκάστοτε Τμήμα προέλευσης, τα οποία είναι απαραίτητο να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και στον πίνακα ανακοινώσεων, προκειμένου ο φοιτητής να γνωρίζει -πριν από την υποβολή της αίτησής του- τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί και τελικά θα επιλεγεί.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου