Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Μεθοδολογία Εύρενας -κ. Ι.Δ. Μπουρή- Εαρινό 2012-2013 (εξεταστέα ύλη)

1.      ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ:


 α . Παραγωγικός Συλλογισμός ( deduction)


 β. Επαγωγικός Συλλογισμός ( induction)


 γ. Απαγωγή ( abduction)


2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
 α  Η μηδενική υπόθεση ( null hypothesis) Ho
 
β. Η εναλλακτική υπόθεση ( alternative hypothesis) Ha


3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


α.  διατύπωση του θέματος της έρευνας
β.  βιβλιογραφική επισκόπηση
γ.  διατύπωση των υποθέσεων
δ.  επιλογή μεθόδου έρευνας
ε.  δοκιμαστική  έρευνα( προ-έρευνα)
στ. συλλογή στοιχείων-επισκόπηση της βιβλιογραφίας
ζ.  επεξεργασία-έλεγχος (αναδιατύπωση)  υποθέσεων
η.  συμπεράσματα της έρευνας
θ. προτάσεις
ι. επαγωγή προτάσεων –γενικεύσεις- διατύπωση θεωρίας-νέα γνώση


4. ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ:
( από την γνώση στην χρησιμότητα)


5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


α. Εγκυρότητα ( validity)
i.  Εσωτερική Εγκυρότητα  των αποτελεσμάτων μιας έρευνας
ii. Εξωτερική Εγκυρότητα μιας πειραματικής έρευνας
β. Αξιοπιστία  ερωτηματολογίου
i.  είδη ελέγχου αξιοπιστίας ( εξέτασης-επανεξέτασης, ισοδυνάμων τύπων,
χωρισμού στη μέση
6. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 
α. ονομαστικές κλίμακες
β. τακτικές κλίμακες ( κλίμακα τύπου LIKERT)
γ. κλίμακα σημασιολογικής διαφοροποίησης  
δ. αναλογικές κλίμακες
  
6. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 
i. έρευνα μιας μόνο μέτρησης
ii. έρευνα μιας μέτρησης προ  ( Υ προ ) και μιας μέτρησης μετά ( Υ μετά)
iii. έρευνα μιας μέτρησης προ  ( Υ προ ) και μιας μέτρησης μετά ( Υ μετά)
με χρήση πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου


7. ΨΕΥΔΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ /ΟΙΟΝΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (QUASI-EXPERIMENTAL DESIGNS)


8. Η ‘ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’-ex post facto  ΕΡΕΥΝΑ


9.  ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ : H ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ CONTENT ANALYSIS


10. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ :Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ - DISCLOSE ANALYSIS 


11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΟΡΤΗΣ : COHORT ANALYSIS


12    ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ :ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΤΙΑΚΕΣ 


13. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


14. ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ


15. ΜΕΣΑ (ΟΡΓΑΝΑ)  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( DATA)


16. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  Ως ανθρωπολογική μέθοδος κοινωνικής έρευνας


17. ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου