Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ERASMUS STUDIES - Συχνές ερωτήσεις

Έχω δικαίωμα συμμετοχής;
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος φοιτητές, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του 1ου έτους.

Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus/Studies εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


-Έχει καλή ακαδημαϊκή επίδοση 

-Είναι πιστοποιημένος γνώστης ξένης γλώσσας Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ;

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί στις χώρες με τις οποίες το Τμήμα του έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες, ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματός του ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
, όπου και υπάρχουν αναρτημένοι οι σχετικοί πίνακες διμερών συμφωνιών ανά Σχολή και ανά Τμήμα. 


Πώς θα ασφαλιστώ;

Πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή τους σε μία από τις 27 χώρες της Ε.Ε., οι φοιτητές οφείλουν να προμηθευτούν από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν (ως άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα μέλη) την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. 
Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον φορέα και με την προϋπόθεση ότι τους έχει ήδη χορηγηθεί μέσω της Γραμματείας τους βιβλιάριο υγείας του ΤΕΙ-Α, εφοδιάζονται με ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης από τη Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας. Εάν δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, θα πρέπει να προβλέψουν ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.Οι φοιτητές που πρόκειται να μεταβούν στην Τουρκία πρέπει να επικοινωνήσουν με το Ιδρύματα Υποδοχής της χώρας, για να λάβουν πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλισή τους.

Ποιο είναι το ποσό της υποτροφίας;
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος.
Η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τη διαφορά κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας στην οποία μεταβαίνουν οι φοιτητές
Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία Erasmus
.
 E
ντός 45 ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης και, εφόσον είναι εφικτό, πριν την αναχώρησή του δικαιούχου,  καταβάλλεται ποσό που θα ισούται με το 80% του ανώτατου ποσού υποτροφίας.

Πού θα μείνω στο εξωτερικό;

Η εύρεση στέγασης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Ο φοιτητής μπορεί να  επικοινωνήσει με το αντίστοιχο International Office του Ιδρύματος υποδοχής για να ενημερωθεί για τις παροχές προς τους φοιτητές Erasmus.Μπορώ να ακυρώσω τη μετακίνηση;
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus/Studies, τότε οφείλει να υποβάλει έγκαιρα αίτηση ακύρωσης στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Ταυτόχρονα, οφείλει να ενημερώσει το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματός του.Η περίοδος σπουδών μου στο εξωτερικό αναγνωρίζεται από το ΤΕΙ Αθήνας;
Η επιτυχής ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής, αναγνωρίζεται πλήρως από το ΤΕΙ Αθήνας με τη χορήγηση μονάδων ECTS.

Με την επιστροφή του φοιτητή, το Συμβούλιο του Τμήματος, μετά από εισήγηση του  Ακαδημαϊκού Υπευθύνου, αναγνωρίζει την περίοδο σπουδών του στο Ίδρυμα Υποδοχής. Το Πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να αναγράφει στο Παράρτημα Διπλώματος την περίοδο σπουδών ή να προσδίδει σε αυτήν τις αντίστοιχες πιστωτικές Μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου