Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Α) Εντός ενός (1) μηνός από την επιστροφή του στην Ελλάδα και προκειμένου να παραλάβει το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του, ο φοιτητής υποχρεούται να προσέλθει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και να υποβάλει συμπληρωμένα τα κάτωθι έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή:
Έκθεση σπουδών φοιτητή.
Confidential Supervisor 's Report.
Τροποποίηση σύμβασης φοιτητή (σε περίπτωση παράτασης).
Statement of Arrival.
- Ερωτηματολόγιο.
- Transcripts of Records, το οποίο το χορηγεί το Ίδρυμα Υποδοχής.
 Β) Ο φοιτητής επίσης παραλαμβάνει από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεωνέγγραφα αναγνώρισης σπουδών, τα οποία υποχρεούται να καταθέσει στο Τμήμα του. Η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών του φοιτητή ολοκληρώνεται με την κατάθεση στο οικείο Τμήμα των εξής εγγράφων:
- Confidential Supervisor's Report
- Transcripts of Records
- εγγράφων αναγνώρισης σπουδών
προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Συμβουλίου Τμήματος κατόπιν θετικής εισήγησης του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου σχετικά με την εν λόγω αναγνώριση σπουδών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου