Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η υποτροφία συμβάλλει στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. Το ύψος της καθορίζεται από την ΕΜ σε μηνιαία βάση. 
Εντός 45 ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης μεταξύ Ιδρύματος-φοιτητή και εφόσον είναι εφικτό, πριν την αναχώρηση του δικαιούχου στο εξωτερικό, θα καταβάλλεται στο δικαιούχο προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του ποσού υποτροφίας που δικαιούται ο φοιτητής. Αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας, εφόσον απαιτείται, θα θεωρείται ότι συνιστά η υποβολή του Supervisor’s Report και της Έκθεσης Σπουδών.Σε περίπτωση που οι πληρωμές πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου, ο δικαιούχος καλείται να παρθέσει τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του λογαριασμού του, ως ακολούθως:
- Επωνυμία Τράπεζας
- Διεύθυνση υποκαταστήματος
- Ακριβή στοιχεία δικαιούχου λογαριασμού
- Πλήρης αριθμός λογαριασμού
(συμπεριλαμβανομένου κωδικού ΙΒΑΝ τράπεζας)

Οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες δικαιούνται ποσό που καθορίζει η Ε.Ε. στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2011.

Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή όπως ορίζεται από την ΕΜ ανά χώρα υποδοχής, εφόσον η οικονομική ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμά τους, σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΜ - Ιδρύματος επαρκεί για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των φοιτητών. Σε περίπτωση που η οικονομική ενίσχυση δεν επαρκεί, δίδεται προτεραιότητα στους φοιτητές με χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. 
 
Ο φοιτητής που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα 
Erasmus/Studiesδικαιούται υποτροφίας, η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην ενίσχυση του κόστους κινητικότητας (π.χ. έξοδα ταξιδίου) και στην κάλυψη της διαφοράς κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας μετάβασης. 
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος.
Μηνιαία επιχορήγηση φοιτητή για σπουδές ανά χώρα για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία Erasmus.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου