Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Πρακτική Άσκηση


Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κυρίως των σπουδών στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς μέσω της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών αυτοί έρχονται σε άμεση επαφή με τον μελλοντικό εργασιακό τους χώρο.

 Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των ΑΕΙ και των παραγωγικών φορέων. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή, ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχει ξεκάθαρους επαγγελματικούς στόχους.
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα ΤΕΙ αποτελεί για πολλά χρόνια θεσμοθετημένο τμήμα των προγραμμάτων σπουδών. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης συνδέεται με τη φυσιογνωμία και τον ρόλο των ΤEI ως Ιδρυμάτων, με κατεύθυνση την εφαρμογή και διάδοση της Τεχνολογίας. Με το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης γίνεται η σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Η σύνδεση αυτή των φοιτητών και των ιδρυμάτων κατ’ επέκταση με τις συνθήκες και τα προβλήματα της αγοράς, αποδίδει αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και επενεργεί, έτσι ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμοσμένη γνώση.
Για όλα τα Τμήματα των ΤΕΙ η Πρακτική Άσκηση είναι μέρος του Προγράμματος Σπουδών με σαφές θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και κομβικό σημείο ενίσχυσης του τεχνολογικού τους χαρακτήρα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου (8ο) να απασχοληθούν για Πρακτική Άσκηση σε οργανωμένη ιδιωτική η δημόσια οικονομική μονάδα η οποία να απασχολεί πάνω από 10 άτομα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων (Ν. 1404/83, Π.Δ. 174/85, Υ.Α. Ε5/3196/87, Υ.Α. Ε5/1303/86, Υ.Α.  Ε5/1258/86, Υ.Α. Ε5/1797/86, Π.Δ. 483/84).
Η ΠΑ συνήθως αρχίζει από 1/4 έως 31/9 και από 1/10 έως 31/3 κάθε έτος.
Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών ο/η φοιτητής/τρια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εργάζεται κάτω από την επίβλεψη του υπαλλήλου του συνεργαζόμενου φορέα πάνω στα εξής αντικείμενα:
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους (Διαχείριση αποθεμάτων, Ολική ποιότητα, Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση πελατών, Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών) καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκησης των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (Σύνταξη επιχειρησιακών πλάνων), τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο (operational level) όσο και στο στρατηγικό τους επίπεδο (strategic level).
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην ίδρυση και αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Ασχολείται με την τήρηση των μηχανογραφημένων λογιστικών βιβλίων και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Χρησιμοποιεί τους αριθμοδείκτες και τις πληροφορίες της Διοικητικής Λογιστικής για να αξιολογήσει την λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Ασχολείται με τραπεζικές και χρηματιστηριακές εργασίας κάθε είδους.
 • Ασχολείται με την εκπόνηση μελετών “αξιολόγησης” επενδύσεων των επιχειρήσεων και “βιωσιμότητας” των επιχειρήσεων.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΔιοίκησης


Προϋποθέσεις


Με βάση το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα στα ΤΕΙ, τον κεντρικό ρόλο και την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης έχει το Τμήμα, μέσω της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.
Πρακτική άσκηση μπορούν να επιλέξουν και να πραγματοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο όσοι σπουδαστές ευρίσκονται από το 8ο εξάμηνο σπουδών και άνω και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
1) Tα 2/3 όλων των μαθημάτων και
2) Oλα τα μαθήματα εκτός από 2 από τα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει (αριθμός ο οποίος μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας).
 Tα μαθήματα ειδικότητας για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ανά κατεύθυνση είναι:

Κατεύθυνση 1: Διοίκηση Έργου

Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά ΙΒ΄εξ.
Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές στο ManagementΓ΄εξ.
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό & Εταιρικό)Γ΄εξ.
Διοίκηση Ανθρωπίνων ΠόρωνΔ΄εξ.
Επιχειρηματικότητα & Διαχείριση ΚαινοτομίαςΔ΄εξ.
Επιχειρησιακές ΕπικοινωνίεςΕ΄εξ.
Διοίκηση Έργου-Project managementΕ΄εξ.
Διοίκηση Ολικής ΠοιότηταςΣΤ΄εξ.
Διοικητική Δεοντολογία & ΠρακτικήΖ΄εξ.

Κατεύθυνση 2: Χρηματοοικονομική

Εισαγωγή στους Η/Υ Α΄εξ.
Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές στους Η/ΥΒ΄εξ.
Στατιστικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων Β΄εξ.
Χρήμα – Τράπεζες – Χρηματοοικονομικοί ΟργανισμοίΓ΄εξ.
Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές στο managementΓ΄εξ.
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό & Εταιρικό)Γ΄εξ.
Χρηματοδοτική ΔιοίκησηΔ΄εξ.
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών ΚαταστάσεωνΕ΄εξ.
Σύμφωνα με τους στόχους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος σπουδών το αντικείμενο της ΠΑ των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του τμήματος και να αφορά κατευθύνσεις σχετικές με τη Διοίκηση, τα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική.
Από άποψη πιστωτικών μονάδων η Πρακτική Άσκηση παρέχει 10 πιστωτικές μονάδες. 
Η πρακτική άσκηση σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ξεκινά οποτεδήποτε στη διάρκεια του εξαμήνου, αλλά συνήθως η ΠΑ αρχίζει 1/10 και 1/3 κάθε έτους (με το πέρας των εξεταστικών περιόδων).

Διαδικασίες Εναρξης


Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ΠΑ τους εξαρτάται εάν συμμετέχουν στην απλή ΠΑ ή στη χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), την ονομαζόμενη ΠΑ με ΕΣΠΑ.
Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα για εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος Erasmus Era Places (πληροφορίες από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας).

Θέσεις Πρακτικής


Στον πίνακα φορέων (τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε) παρουσιάζονται όλες οι επιχειρήσεις, οι Τράπεζες και οι Δημόσιοι οργανισμοί με τις οποίες το ΤΔΕ του ΤΕΙ Αθήνας συνεργάζεται στα πλαίσια της ΠΑ.
Είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται η ΠΑ στον ιδιωτικό Τομέα  έναντι του Δημοσίου (Υπουργεία, Δήμους, Νομαρχίες, ΤΕΙ, κλπ) διότι ο ασκούμενος εκτίθεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ίσως να έχει περισσότερες πιθανότητες για συνέχιση της εργασίας του στον ίδιο Φορέα – ως πτυχιούχος πλέον και εάν και τα δύο μέρη είναι ικανοποιημένα από τη μεταξύ τους συνεργασία στην ΠΑ
Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που το Πρόγραμμα ΠΑ χρηματοδοτεί τις θέσεις ΠΑ σε ιδιωτικούς Φορείς έναντι Φορέων του Δημοσίου.

Υπεύθυνοι Καθηγητές


Η Πρακτική Άσκηση υποστηρίζεται επιστημονικά από το Τμήμα μέσω:
 1. του Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης
 2. της Επιτροπής της Πρακτικής Άσκησης
 3. των Εποπτών της Πρακτικής Άσκησης
Περισσότερες λεπτομέρεις για τους υπεύθυνους υπάρχουν παρακάτω.

1) Υπευθύνος της Πρακτικής Άσκησης 
Η Τουρνά-Γερμανού Ελένη που είναι υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης έχει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση της δραστηριότητας στο σύνολό της και αυτή που προεδρεύει στην Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης.

 2) Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης
Αποτελείται από τους Τουρνά-Γερμανού Ελένη και Ασωνίτου Σοφία
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό θέσεων και την τοποθέτηση των φοιτητών στις θέσεις πρακτικής άσκησης.
 • Προετοιμάζει τα έντυπα της πρακτικής άσκησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές.
 • Δέχεται τις αιτήσεις των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της ΠΑ
 • Στη συνέχεια αφού διαπιστώσει, τη συνάφεια του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του ενδιαφερόμενου φοιτητή, καθώς και την επάρκεια 
  και καταλληλότητα της στελέχωσης σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό και την επάρκεια της υποδομής του φορέα, προτείνει την τοποθέτησή του στην προσφερόμενη θέση.
 • Είναι υπεύθυνη για την ορθή συμπλήρωση συμβάσεων και εντύπων που απαιτούνται κατά την έναρξη της ΠΑ μαζί με τους φοιτητές και τη συγκέντρωση τους προς υπογραφή από το προϊστάμενο και τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης
 • Λύνει τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν σε σπουδαστές κατά το διάστημα της ΠΑ
 • Προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος τον ορισμό επόπτη εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ με ΕΣΠΑ).
 • Αρχειοθετεί το υλικό της Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνει βάσεις δεδομένων.
 • Είναι υπεύθυνη για τον ιστοχωρο της ΠΑ

3) Επόπτες της Πρακτικής Άσκησης
Είναι οι: Πολυχρονόπουλος Γιώργος, Μπινιώρης Σπύρος, Τουρνά-Γερμανού Ελένη, Γιοβάνης Αποστόλης, Σαχινίδης Αλέξανδρος και Ασωνίτου Σοφία.
Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Επισκέπτεται κατά διαστήματα τους χώρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, και ελέγχει το αντικείμενο εργασίας και την πρόοδο του ασκούμενου φοιτητή
 • Συνεργάζεται με τον επόπτη του φορέα για την καλύτερη εκπαίδευση του φοιτητή.
 • Ελέγχει το ημερολόγιο εργασιών στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
 • Συντάσσει και υπογράφει την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Επόπτη και συγκεντρώνει τα ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής και ο φορέας.

  Φορείς Πρακτικής Άσκησης


  Στο Ειδικό Ενημερωτικό έντυπο για φοιτητές και Επιχειρήσεις για ΠΑ ΕΣΠΑ υπάρχουν πληροφορίες για την χρηματοδότηση της ΠΑ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

  Επικοινωνία


  Γερμανού - Τουρνά Ελένη
  Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης 
  Τηλέφωνο:             210 5385261 begin_of_the_skype_highlighting            210 5385261      end_of_the_skype_highlighting      
  email: elenitur@teiath.gr

  Ασωνίτου Σοφία
  Μέλος της Επιτροπής ΠΑ
  Τηλέφωνο.:             210 5385224 begin_of_the_skype_highlighting            210 5385224      end_of_the_skype_highlighting      
  email: sasonitou@teiath.gr

  Πολυχρονόπουλος Γιώργος 
  Προϊστάμενος Τμήματος
  Τηλέφωνο.:             210 5385204 begin_of_the_skype_highlighting            210 5385204      end_of_the_skype_highlighting      
  email: gpolyc@teiath.gr

  Τσαχαγέας Νικόλαος 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας
  Τηλέφωνο:             210 5385205 begin_of_the_skype_highlighting            210 5385205      end_of_the_skype_highlighting      
  Email: teiamanage@teiath.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου